full page decor full page decor

Цей документ (далі – «Оферта») є офіційною, публічною пропозицією Kolos IT Academy (далі – «Виконавець») укласти договір (далі – «Договір») на вказаних нижче умовах. Під Kolos IT Academy розуміється ТОВ “КОЛОС АЙТІ” (ЄДРПОУ 44760517).

Реквізити безпосереднього постачальника послуг (сторони укладеного договору) фіксуються у виставленому рахунку, електронному інвойсі або чеку. Пропозиція до підписання Договору адресована необмеженому колу фізичних і юридичних осіб (далі – «Замовник»). Стосунки сторін регулюються цим Договором і положеннями законодавства України.

Приймаючи Оферту, Ви погоджуєтесь зі всіма викладеними нижче умовами й підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення та укладаєте на цих умовах договір про надання послуг з Kolos IT Academy.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

1.1. Курс – сукупність навчальних модулів (відеоматеріалів, онлайн-вебінарів, завдань тощо), які складені відповідно до певної тематики та в межах яких надаються послуги.

1.2. Навчальний матеріал – презентація, текстовий документ, інтерактивний матеріал, відеозапис, онлайн-вебінар, домашнє завдання тощо.

1.4. Тарифи – відомості про ціну Курсу, умови надання знижок, інших корисних переваг, які зазначені на вебсайті, у соціальних мережах, які використовує Kolos IT Academy, чи рекламних матеріалах.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. На умовах цього Договору Виконавець зобов’язується надати Замовнику інформаційні послуги в рамках програми курсів навчання, протягом дії договору 8 місяців, а Замовник – прийняти й оплатити послуги на умовах, визначених в цій Оферті. Перелік та опис курсів зазначено на сайті www.kolos-academy.com (далі – «Курс»). Вартість конкретного Курсу (Навчальних матеріалів) визначена на сайті або рекламних матеріалах

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Надання тексту даної Оферти Замовникові, так само як і розміщення тексту Оферти на сайті www.kolos-academy.com є пропозицією Виконавця укласти цей договір на вказаних умовах.

3.2. Цей Договір укладається на умовах договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України) та вважається укладеним з моменту прийняття публічної Оферти. Оферта може бути акцептована (прийнята) будь-якою фізичною або юридичною особою, що має зацікавленість в отриманні послуг, що надаються Виконавцем.

3.3. Приймаючи публічну Оферту на укладення такого Договору, Замовник підтверджує, що він повністю приймає його умови.

3.4. Замовник приймає (акцептує) Оферту шляхом: здійснення конклюдентних дій – оплати вибраного Курсу на умовах, зазначених у цьому Договорі. Письмова форма цього Договору згідно з законодавством України «Про електронну комерцію» додатково може підтверджуватися направленням електронного листа.

3.5. Акцепт даної Оферти означає, що Замовник повністю приймає всі умови, що містяться в Оферті в цілому (тобто в повному обсязі й без виключень).

4. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1 Ціна визначається та застосовується відповідно до обраного Замовником Курсу, яка вказується на відповідній вебсторінці Курсу та (або) соцмережах чи рекламних матеріалах.

4.2 Розрахунки за послуги здійснюються шляхом перерахування грошей на рахунок Виконавця.

4.3 Оплата послуг здійснюється у гривневому еквіваленті згідно встановленого Національним банком України курсу валют станом на день оплати.

4.4 Після повної або часткової оплати кошти не повертаються. У випадку, якщо Замовник сплатив бронь курсу (якщо це передбачалося умовами оплати), що є частиною оплати за курс і не здійснив решти оплати, сума такого забезпечувального платежу не повертається Замовникові.

4.5 Замовник не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався послугами. Моментом виконання надання послуг вважається передача доступу до Особистого кабінету Замовника.

4.6 Замовник може отримати знижку на ціну Курсу. Умови надання знижки на Курс доводяться до відома Замовника через рекламні матеріали. Знижка не надається після купівлі Курсу.

5. ПОРЯДОК ТА ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Опис і перелік послуг, що надаються, програма та терміни проведення Курсів, навчання, а також інші умови опубліковані на сайті www.kolos-academy.com.

5.2. Послуги, що становлять предмет цього Договору, надаються Виконавцем шляхом проведення навчання в режимі онлайн-вебінарів, семінарів чи занять.

5.3. Час проведення занять повідомляються Замовнику додатково e-mail повідомленням, за адресою Замовника, що використовується при реєстрації на сайті www.kolos-academy.com.

5.4. Термін надання послуг визначається умовами навчання та вказаний на сайті www.kolos-academy.com.

6. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1 Обов’язки ВИКОНАВЦЯ:

6.1.1 Надати Замовникові послуги відповідно до умов цієї Оферти.

6.1.2 Передати Замовникові дані для доступу до Курсу не пізніше дати початку Курсу, яка буде оголошена в рекламних матеріалах.

6.1.3 Надавати Замовникові онлайн підтримку через електронну пошту чи чат, який буде створено (телеграм) або інший канал зв’язку на вибір Виконавця. Онлайн підтримка може виявлятися у формі консультацій щодо онлайн-вебінарів (фідбек сесій), які можуть надаватися у рамках Курсу, чи інших труднощів, які можуть виникнути у Замовника впродовж дії Договору.

6.2 Обов’язки ЗАМОВНИКА:

6.2.1. Прийняти та оплатити послуги відповідно до умов цієї Оферти.6.2.2. Споживати послуги особисто, не передавати доступ до Курсу, Навчальних матеріалів будь-яким третім особам, не копіювати та іншим чином не відтворювати Навчальні матеріали. У випадку виявлення Виконавцем фактів використання Замовником техніки, методики й прийомів навчання Виконавця (які стали відомі Замовникові в процесі отримання послуг за Договором) з метою ведення аналогічної діяльності у сфері навчання, Замовник сплачує на користь Виконавця штраф у двадцятикратному розмірі від вартості придбаних послуг (вартості Курсу), за кожен випадок порушення.

7. АВТОРСЬКІ ТА СУМІЖНІ ПРАВА

7.1. Усі авторські та суміжні права на записи онлайн-вебінарів, навчальні та інформаційні онлайн-матеріали (зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, тексти), які стали відомі Замовнику під час навчання на курсах належать Виконавцю. Замовник має право використовувати їх лише в особистих цілях.

7.2. Замовник не має права без письмової згоди Виконавця передавати доступ до отриманих записів онлайн-занять, навчальних та інформаційних онлайн-матеріалів третім особам, опубліковувати, публічно відтворювати будь-яким способом та у будь-якій формі, повторювати, копіювати, а також використовувати в комерційних цілях.

7.3. використовує об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі ліцензії, договору чи іншої законної підстави.

7.3. Надаючи право на використання Замовником об’єктів права використовувати для цілей виконання цього Договору, Виконавець не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об’єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені Договором.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У випадку порушення зобов’язань, надання недостовірної інформації, при укладанні або в процесі виконання Договору, сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством.

8.2. Виконавець не несе відповідальність за: – неможливість надання послуг з причин від нього не залежних, включаючи форс-мажор, порушення роботи ліній зв’язку, несправність устаткування і програмного забезпечення, що не належить Виконавцеві; – порушення безпеки устаткування і програмного забезпечення, які використовує Замовник для отримання послуг; – втрату конфіденційної інформації або її частини, якщо в цьому немає провини Виконавця; – які-небудь збитки третіх осіб, що виникли не з вини Виконавця.

8.3. Замовник несе відповідальність за: – використання третіми особами облікових даних, які використовуються для отримання доступу до послуг; – використання матеріалів, які розміщенні на сайті або, які надаються в процесі надання послуг, з метою їх подальшого перепродажу, розповсюдженню або передачі третім особам; – порушення умов використання послуг; – порушення умов платежу; – втручання в роботу сайту і доступних сервісів або спробу отримати до них доступ в обхід інструкцій Виконавця.

8.4. Обмеження відповідальності Виконавця: – сукупна відповідальність Виконавця по будь-якому позову або претензії обмежується сумою придбаної послуги; – в разі порушення Виконавцем термінів надання послуг, відповідальність Виконавця обмежується виключно продовженням термінів надання послуг або наданням послуг в нові терміни до повного виконання зобов’язань.

8.5. У випадку передачі Замовником навчальних та інформаційних матеріалів третім особам без письмової згоди Виконавця, так само як і виявлення фактів використання Замовником отриманих в процесі навчання інформаційних матеріалів в комерційних цілях (з метою ведення аналогічної діяльності), Замовник несе наступну відповідальність: – Замовник може бути усунений від участі у заняттях, а договір може бути розірваний Виконавцем в однобічному порядку, без повернення вартості участі (у такому разі, різниця між вартістю фактично отриманих послуг і сумою внесеної передоплати утримується Виконавцем як компенсація збитку, заподіяного таким порушенням); – Замовник відшкодовує Виконавцеві всі прямі та непрямі збитки, заподіяні таким порушенням; – Замовник несе відповідальність за порушення авторських і майнових прав Виконавця, встановлену законодавством України.

8.6. У випадку виявлення Виконавцем фактів використання Замовником техніки, методики й прийомів навчання Виконавця (які стали відомі Замовникові в процесі отримання послуг за Договором) з метою ведення аналогічної діяльності у сфері навчання, Замовник сплачує на користь Виконавця штраф у двадцятикратному розмірі від вартості придбаних послуг (вартості Курсу), за кожен випадок порушення.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1 Договір набирає чинності з моменту акцепту Оферти і діє до моменту спливу 4 місяців від дня початку Курсу відповідно до Програми Курсу. У випадку, якщо Замовник не скористався послугами протягом цього терміну з особистих причин, термін дії Договору не продовжується.

9.2 Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадку:

9.2.1 невиконання Стороною своїх обов’язків за цим Договором;

9.2.2 у випадках передбачених розділом цього Договору.

10. СПОРИ І ПОРЯДОК ЇХ ВИРІШЕННЯ

10.1. Всі спори, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів. У випадку якщо спори не врегульовані шляхом переговорів, вони вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1 Приєднуючись до цього Договору Замовник надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних відповідно до Політики конфіденційності.

11.2 Виконавець може змінити умови цього Договору в односторонньому порядку з попереднім повідомленням про це Замовника. У випадку незгоди зі зміненими умовами Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку

11.3 Якщо інше не передбачено цією Офертою, застосовуються звичайні договірні умови, встановлені законодавством.

Facebook Comments Box